Informacja WORD w sprawie zapewnienia nieodpłatnej pomocy   tłumacza języka migowego osobom uprawnionym.

MENU → zakładka - egzaminy-wymagane dokumenty-ważne dla osób ubiegających się o prawo jazdy → pkt 10

Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, z dniem 1 października 2018r., zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • Datę egzaminu.
  • Godzinę egzaminu.
  • Kategoria prawa jazdy.
  • Podpis osoby zgłaszającej.
  • Telefon kontaktowy.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w terminie zgłoszonym przez osobę przystępującą do egzaminu, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zawiadamia, wraz z uzasadnieniem osobę, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.