Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

Działania w zakresie poprawy BRD w regionie - WORD realizuje w ramach przedsięwzięć inicjowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. WORD uczestniczy w monitorowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opracowaniu wniosków w zakresie likwidacji istniejących i przewidywanych zagrożeń. W zakresie poprawy BRD współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Inicjuje działalność edukacyjno -informacyjną poprzez:

  • szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego;
  • wspieranie szkół w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym;
  • organizację konkursów z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego;
  • udostępnianie infrastruktury Ośrodka do prowadzenia konkursów, egzaminów na kartę rowerową;
  • Na wniosek szkół WORD sprawdza kwalifikację dzieci i młodzieży szkolnej ubiegającej się o kartę rowerową.

WORD we Wrocławiu prowadzi obsługę Sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.