Start arrow Egzaminy arrow Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email
  WAŻNE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE:

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

 2. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 3. Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz numeru PESEL.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się bezpośrednio do WORD w celu wyznaczenia terminu egzaminu.

Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta (DOK). Można z niego zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%
- Podstawa prawna -
rozporządzenie MT,BiGM z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

W DOK osoba zdająca otrzymuje wydruk(Zaświadczenie), w którym zapisane są jej dane osobowe, a także data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie osobiście w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów.