Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę. Można to uczynić bezpośrednio w Agencji Bankowej, która znajduje się w Dziale Obsługi Klienta WORD lub wpłacić na konto Ośrodka:

CENNIK opłat egzaminacyjnych obowiązujący od dnia 19.01.2013 r. :

Rodzaj egzaminu Kategorie uprawnień
AM A1,A2,A B T, B1, C1, D1 C D

B96

B+E C+E, C1+E,
D1+E, D+E
pozwolenie
Teoretyczny 30 30 30 30 30 30 - - - 30
Praktyczny 140 180 140 170 200 200 170 200 245 125
Razem 170 210 170 200 230 230 170 200 245 155

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

Nr konta WORD Wrocław:
BZ WBK S.A. 12 Oddział we Wrocławiu
85 1090 2486 0000 0001 0464 0464

Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,00zł płatna na konto wydziału komunikacji zgodnie z miejscem stałego zameldowania
(plus opłata ewidencyjna: 0,50zł)

Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta (DOK). Można z niego zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu. W przypadku wystąpienia wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%-

Podstawa prawna -rozporządzenie MT,BiGM z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 16 stycznia 2013r.

Aktualności Cennika - Opłata skarbowa za PEŁNOMOCNICTWO