Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że WORD we Wrocławiu w 2017r. przeprowadził 58380 egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym 24747 teoretycznych i 33633 praktycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, praktyczna część egzaminu państwowego, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Osoba egzaminowana, składająca wniosek (wg załączonego wzoru) o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy, dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Dodatkowo, jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który przeprowadził jedynie szkolenie uzupełniające, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonycvh zajęć części praktycznej szkolenia uzupełniającego.

Oświadczenie winno zawierać:

 • Nazwę OSK (pieczęć nagłówkowa),
 • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
 • Numer ewidencyjny OSK,
 • Nr rejestracyjny pojazdu,
 • Markę pojazdu,
 • Podpis osoby uprawnionej do wystawiania oświadczenia,
 • telefon kontaktowy do OSK.

Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić (w formie pisemnej) o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu praktycznego.

Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie 5 dni przed wyznaczonym terminem, egzaminator wpisze na liście osób zakwalifikowanych na egzamin/profilu kandydata na kierowcę dla tej osoby, literę X – osoba nie przystąpiła do egzaminu.
Osoba nie może w takim przypadku zażądać w zamian, udostępnienia w tym dniu pojazdu będącego w dyspozycji WORD. W takiej sytuacji WORD wyznaczy osobie kolejny termin egzaminu w innym dniu, po wniesieniu opłaty za egzamin.

Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

Zaleca się dostarczenie pojazdu na egzamin około 5 minut przed wyznaczoną godziną. Egzaminy praktyczne przeprowadzane są w systemie losowym, w związku z tym zdający może zostać wylosowany i wezwany przez koordynatora do przystąpienia do egzaminu w przedziale 1 godziny od wskazanego w zaświadczeniu czasu rozpoczęcia egzaminu.

Pojazdy egzaminacyjne na kategorie inne niż B, wjeżdżają na plac manewrowy od strony ulicy Ziębickiej.

Pojazdy egzaminacyjne na kategorie B wjeżdżają na plac manewrowy od strony ulicy Łagiewnickiej, zgłaszając przyjazd w biurze obsługi klienta w celu odblokowania wjazdu na plac manewrowy.

Pojazdy udostępniane na egzamin przez ośrodek szkolenia kierowców winny być przystosowane do egzaminowania. Posiadać aktualne przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC i NW.

Pojazd powinien być wyposażony w minimum jedną kamerę skierowaną do przodu pojazdu - rejestrującą drogę, opcjonalnie dopuszcza się jedną kamerę z doświetleniem -  rejestrującą wnętrze pojazdu (kursanta) oraz kamerę skierowaną do tyłu pojazdu. Wymagana jest rejestracja dźwięku bez zakłóceń pochodzących z zewnątrz pojazdu (sugerowane dwa mikrofony o różnej czułości).

Urządzenie służące do zapisu obrazu i dźwięku egzaminu praktycznego powinno być zabezpieczone kluczem przed dostępem osób niepowołanych oraz pozwalać na przekazanie nośnika z zapisem egzaminu bezpośrednio po egzaminie. Archiwizacja nagrań z przebiegu egzaminu wymagać będzie od WORD-u tymczasowego zabezpieczenia pojazdu należącego do ośrodka szkolenia kierowców na czas potrzebny do jej przeprowadzenia. W celu sprawnego jej przeprowadzenia, OSK udostępniający pojazd powinien wcześniej uzgodnić - dostarczyć do WORD niezbędne oprogramowanie do archiwizacji (sterowniki, kodeki, aplikacje, itp.).

Brak zapisu przebiegu egzaminu skutkować będzie powtórzeniem egzaminu na koszt ośrodka szkolenia kierowców udostępniającego pojazd z urządzeniem rejestrującym.

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego jeżeli stwierdzi awarię pojazdu, brak wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów w zakresie przeglądów technicznych, dowodu ubezpieczenia w zakresie OC i NW lub nieprzystosowania pojazdu do egzaminowania. W takich przypadkach egzaminator wpisze na liście osób zakwalifikowanych na egzamin/profilu kandydata na kierowcę dla tej osoby, literę X – osoba nie przystąpiła do egzaminu.

Osoba dostarczająca pojazd, którym ma być przeprowadzony egzamin w obecności egzaminatora włącza przed egzaminem, urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu.

Ośrodek szkolenia kierowców odbiera pojazd niezwłocznie po zakończonym egzaminie. W przypadku kategorii B po przekazaniu zapisu egzaminu.

Ustalenia niniejsze mogą ulec zmianie w przypadku określenia, przez ministra właściwego do spraw transportu, organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Wzór wniosku

Egzamin praktyczny na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 05.01. 2011r. o kierujących pojazdami oraz w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu z dnia 28 czerwca 2019r. o egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – pełny tekst tego aktu prawnego zamieszczony jest na naszej stronie w dziale egzaminy, pasek akty prawne.

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH W WORD WROCŁAW:

Egzamin praktyczny - kategoria A,A1,A2 i AM

Egzamin praktyczny - kategoria B i B1

Egzamin praktyczny - kategoria C i D

Egzamin praktyczny - kategoria BE i CE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, praktyczna część egzaminu państwowego, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Osoba egzaminowana, składająca wniosek (wg załączonego wzoru) o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy, dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 05.01. 2011r. o kierujących pojazdami oraz w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu z dnia 28 czerwca 2019r. o egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – pełny tekst tego aktu prawnego zamieszczony jest na naszej stronie w dziale egzaminy, pasek akty prawne

ORGANIZACJA EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH W WORD WROCŁAW:

Egzamin teoretyczny nowy system

Egzaminy

WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY:

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
 1. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.
 1. Po zakończeniu szkolenia w OSK i wniesieniu opłaty za egzamin - DORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz PESEL.
 2. Osoba może przystąpić również do części teoretycznej egzaminu państwowego w DORD przed rozpoczęciem szkolenia w OSK, w sytuacji tej po uzyskanym wyniku pozytywnym odbywa w OSK wyłącznie część praktyczną kursu.
 3. Osoba zapisana na egzamin w DORD otrzymuje zaświadczenie, w którym zapisane są jej dane osobowe, data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega. Na odwrocie zaświadczenia znajduje się klauzula informacyjna o treści przedstawionej poniżej.
 4. Jeżeli dostępne są wolne miejsca osoba może zapisać się na egzamin w tym samym dniu. DORD dopuszcza również możliwość przystąpienia do egzaminu w tym samym dniu, w przypadku niepowodzenia na egzaminie.
 5. Na pisemny wniosek osoby egzaminowanej pracownik działu obsługi klienta DORD zwalnia profil kandydata na kierowcę (PKK) w celu umożliwienia jego pobrania przez inny ośrodek egzaminowania.
 6. Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w sali egzaminacyjnej nr A 102 znajdującej się na pierwszym piętrze – część A. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny – na parterze, przejście korytarzem wzdłuż budynku, z Biura Obsługi Klientów do budynku B.
 7. Osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Może jednak zostać wylosowana do egzaminu z opóźnieniem nie większym niż 15 minut, jeżeli wcześniejszy egzamin przedłuży się ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu koordynatorowi przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 8. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w par. 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
  i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w tym jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia.
 9. Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, z dniem 1 października 2018r., zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

  Zgłoszenie winno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • Datę egzaminu.
  • Godzinę egzaminu.
  • Kategoria prawa jazdy.
  • Podpis osoby zgłaszającej.
  • Telefon kontaktowy.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w terminie zgłoszonym przez osobę przystępującą do egzaminu, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zawiadamia, wraz
  z uzasadnieniem osobę, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.

  WZÓR ZGŁOSZENIA

Osoby, które rozpoczęły szkolenie w OSK przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się  do odpowiedniego Starostwa.

Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% - Podstawa prawna - rozporządzenie MT,BiGM z dnia 16 stycznia 2013r.  -  w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

  1.   Podane w oświadczeniu, profilu kandydata na kierowcę (PKK) i formularzach dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

 2.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy.

 3.     Dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnionym z mocy prawa.

 4.     Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi i archiwizowane w przypadkach wystąpienia takiego obowiązku prawnego.

 5.     Każda osoba ma prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6.     Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 poz. 1268 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2020 poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do   tych ustaw. Odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji usługi.

 7.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 8.     Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego oczekują na jego rozpoczęcie przed salą egzaminacyjną, natomiast osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny.

 9. Osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu.  Może jednak zostać wylosowana do egzaminu z opóźnieniem nie większym niż 15 minut, jeżeli wcześniejszy egzamin przedłuży się ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu w biurze obsługi klienta przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 

10.  Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej(dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

 

 11.  Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w  §15 Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…), w tym, jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 19 stycznia 2013r. weszła w życie Ustawa o kierujących pojazdami, która określiła nowe zasady uzyskiwania uprawnień i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z najistotniejszymi zmianami:

Ustawa o kierujących - najważniejsze zmiany

W związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, w tym nowych zasad egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. AM, A2 i A, WORD we Wrocławiu zakupił nowe pojazdy do egzaminu na wymienione kategorie prawa jazdy, w tym:

 • na kat. AM - motorower ROMET ZK50;
 • na kat. A2 - motocykl Honda NC700SC;
 • na kat. A - motocykl Yamaha XJ6N.

W najbliższych dniach na stronie WORD w zakładce „egzaminy”, „pojazdy egzaminacyjne” przedstawione zostaną ich podstawowe parametry techniczne.