Ustalenia WORD we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia nośników danych po zakończonym egzaminie państwowym na prawo jazdy przeprowadzanym na pojeździe należącym do OSK.

Kierując się postanowieniami art. 54 i 54a Ustawy o kierujących pojazdami, w celu zabezpieczenia zapisu praktycznej części egzaminu państwowego prowadzonego na pojeździe OSK i ewentualnej archiwizacji nagrania wynikającej z procedury skargowej ustalam:

  1. Zapis przebiegu egzaminu powinien być rejestrowany na ogólnodostępnym informatycznym nośniku danych (dysk twardy, karta SD itp), w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, umożliwiającym jego odtworzenie bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.
  2. Odradza się stosowanie rejestratorów ze zintegrowanym nośnikiem pamięci ponieważ do WORD należy przekazywać oryginał nagrania, co wymagałoby przekazania do ośrodka egzaminowania całego urządzenia rejestrującego.
  3. Bezpośrednio po zakończonym egzaminie praktycznym oryginał zapisu przebiegu egzaminu przekazywany jest dla upoważnionego pracownika WORD. Pobranie i zwrot nośnika danych odbywa się za pokwitowaniem przez upoważnionego pracownika WORD.
  4. Nośnik pamięci wraz zarejestrowanym zapisem przebiegu egzaminu przechowywany jest w WORD przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
  5. W przypadku gdy osoba zdająca egzamin złoży skargę na jego przebieg lub warunki w jakich był przeprowadzany, zapis egzaminu przechowywany jest do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. WORD jest upoważniony do przekazania zdeponowanego nośnika danych, podmiotowi prowadzącemu postępowanie skargowe.
  6. WORD dopuszcza możliwość użycia zabezpieczonego nośnika danych do rejestracji więcej niż jednego egzaminu z tego samego OSK. W takim przypadku upoważniony pracownik WORD dokona montażu nośnika danych w urządzeniu rejestrującym przebieg egzaminu na pojeździe OSK i ponownie go zabezpieczy po zakończeniu egzaminu. Wykorzystanie tego samego nośnika danych nie będzie możliwe jeżeli na przebieg egzaminu złożona zostanie skarga.
  7. Pozostałe ustalenia, o których mowa na stronie internetowej WORD w zakładce Egzaminy → informacje → egzamin praktyczny pojazdem ośrodka szkolenia kierowców,, pozostają bez zmian.