Szanowni Państwo.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami pojazdy wykorzystywane do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 24.

Art. 24. Nauka jazdy jest prowadzona:

 • Pojazdem:
  1. odpowiadającym wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy lub dla pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  2. oznakowanym kwadratową tablicą barwy niebieskiej z białą literą "L",
  3. przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
  4. posiadającym adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-c, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - nie dotyczy tramwaju;
 • Pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepełnosprawności spełniającym warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b - w przypadku szkolenia osoby niepełnosprawnej.

W dniu 9 stycznia 2013r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.12.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia, w tym:

§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania (w zakresie kat. B1), powinien być wyposażony w:

 • dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;
 • dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;
 • dodatkowe lusterko wewnętrzne;
 • apteczkę doraźnej pomocy;
 • ogumione koło zapasowe.

4a. Pojazd czterokołowy w zakresie prawa jazdy kat. B1 powinien:

 1. Mieć masę własną przekraczającą 350 kg.
 2. Osiągać prędkość co najmniej 60 km/h.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

 • w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;
 • w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

 1. w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
 2. w przypadku przewozu osób 400 kg.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, pojazd przeznaczony do przeprowadzenia egzaminu powinien być oznaczony tablicą z literą L na odpowiedniej wysokości z przodu i z tyłu pojazdu, ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi jej oświetlenia. Na samochodzie osobowym i czterokołowcu wyposażonym w nadwozie, tablicę, umieszcza się pionowo na dachu prostopadle do osi podłużnej pojazdu.

W dowodzie rejestracyjnym pojazd ten powinien zawierać zapisy:

 • W rubryce: Rodzaj pojazdu: [samochodowy inny].
 • W polu oznaczonym literą „J”: [L7e]
 • (Zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym - obowiązuje od dnia 22.06.2013r.).