Uprzejmie informuję, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, podlega opłacie skarbowej.

Wobec powyższego w przypadku braku dowodu uiszczenia w/w opłaty, skutkować to będzie przesłaniem informacji o nieuiszczeniu opłaty skarbowej, w trybie art. 11 ust. 1 powołanej ustawy. Ponadto informuję, iż zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek uiszczenia opłaty ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku.

Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można uiszczać:

  • bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • u inkasenta

Opłata wynosi 17 zł., a w tytule trzeba wpisać: 
Tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawie…